Mondiali 2007 011 Mondiali 2007 017 Mondiali 2007 180 Mondiali 2007 184
Mondiali 2007 186 Mondiali 2007 195 Mondiali 2007 196 Mondiali 2007 200
Mondiali 2007 202 Mondiali 2007 207 Mondiali 2007 211 Mondiali 2007 213